Generalforsamling i Aadum I&U 2023

Den 21. marts kl. 17.00 i Aadum Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.  Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Regnskab 2022

4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 10. marts 2023

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg er:                         

  • Formand Jytte Bjørslev
    • Suppleant Louise Brædder
    • Suppleant Annie Enemark

6. valg af revisor

  • på valg revisor 2 år:
    • Bent Nielsen

7. Beretninger fra de eksisterende udvalg i regnskabsåret

8. Uddeling af Lederprisen 2022

9. Eventuelt

Husk at tilmelde jer spisningen på mail til: mette_hoejlund@bbsyd.dk

Vi glæder os til en god debat.

Mvh. Aadum Idræts- og Ungdomsforening.