Orientering i Ådum inden menighedsrådsvalget

På søndag vil kirken være pyntet op til høstgudstjeneste kl. 10.30

Torsdag den 6. september 2012

Aadum Menighedsråd inviterede til orienteringsmøde i Forsamlingshuset forud for valget i dette efterår. Som man plejer i Ådum, blev der opstillet en liste med forslag til medlemmer af det kommende menighedsråd.

Inden opstillingen fortalte formanden Hans Laurids Pedersen om menighedsrådets arbejde siden sidste valg og de store ændringer, der er sket i og med, at Ådum blev en del af et fem sogns pastorat. ”Der er en positiv stemning, skønt stor forskellighed,” sagde han, ”men det, at præsten ikke længere bor i sognet, har påvirket det kirkelige liv i nedadgående retning.”

Hans Laurids Pedersen nævnte endvidere, at mange ældre forlader sognet og flytter til Tarm, hvilket giver en stor udfordring på mange områder. Blandt andet er antallet af begravelser stærkt faldende. At der også er færre bryllupper, begrundede han med, at det ikke længere er sådan, at man vender tilbage til den kirke, man er døbt i, for at blive viet.

Konfirmandundervisningen for 7. klasserne, som er flyttet til Tarm skole, er sat godt i system, så de lokale er på samme hold, og det fungerer godt. Også samabejdet med skolen i RAMS (Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste) nævnte han som et godt initiativ.

Om de ydre rammer, vi alle kan se og værdsætte, berettede formanden: ”På kirkegården har vi fået nye begravelsespladser, så vi nu har mulighed for alle varianter. Det sidste nye er plænebegravelser med liggende eller opretstående sten. Vi har bevilling til udskiftnin g af tag på kor, til udskiftning af enkelte vinduesrammer og til forbedring af adgangsforholdene.”

Om den kommende periodes tiltag nævnte Hans Laurids Pedersen, at Stille Gudstjenester på enkelte hverdage fortsætter, BUSK gudstjenester ligeledes, samarbejdet med skolen vil fortsætte mest muligt, Kirkekaffen vender tilbage og hvis økonomien tillader det, vil der blive enkelte tiltag til styrkelse af sognets fællesskab.

Hans Laurids Pederen kunne kun beklage, at der på det sidste er gået politik i de kirkelige handlinger frem for en folkelig og gejstlig debat og beslutningsproces.

”Det er beklageligt”, sagde han, ”og et brud på dansk kultur og tradition. Det har desværre medført et øget antal udmeldinger af Folkekirken. Det har også ramt vores sogn.”