Generalforsamling den 20. februar for Ådum I&U i Klublokalet

Ådum I&U formandsberetning ved Jytte Bjørslev

Jytte Bjørslev indledte sin formandsberetning med at pointere, at ”Conventus” til bogholderi og regnskab har vist sig bæredygtig og en arbejdslettelse, der er kommet for at blive.

Den nye struktur for foreningsarbejdet ”Trilogi” har også gjort arbejdet mere effektivt: møderne er blevet kortere, og muligheden for ikke at binde sig for en fastlagt periode, har ikke betydet større udskiftning, ”Jeg har indtryk af, at der det sidste år ikke har været nogen udskiftninger i udvalgene,” sagde Jytte Bjørslev.

2011 var frivillig året. ”Der er rigtig dejligt, når det frivillige arbejde bliver påskønnet,” nævnte hun og glædede sig over, at kommunen i den anledning inviterede alle frivillige til fest i Skjern. Desuden inviterede Vestjyllands Forsikring, Dagbladet, Skjern Bank og Skjern Kulturcenter igen til julekoncert.

Hun udtrykte glæde over, at en del unge har været på unglederkursus. ”Det har stadig en stor prioritet i foreningen,” sagde Jytte Bjørslev, der ser kurset som en stor nødvendighed for fremover at skaffe ledere og trænere til de forskellige idrætsgrene.

Årets mange positive initiativer blev nævnt og påskønnet. Sportsskolen i begyndelsen af sommerferien havde stor søgning med fin afvikling fra arrangørernes og de unge frivillige hjælperes side. Sportsskolen blev sluttet godt af, idet den nystartede gå/løbeklub med 29 deltagere arrangerede en fin aktivitetsdag.

Zumba med 23 tilmeldinger blev en succes, og ligeledes at det er lykkedes at have et herremotionshold.

Anlæggelsen af legeplads og multibane ved Ådum Børneunivers blev udført med stor frivillig indsats, og børnene gør brug af det spændende aktivitetsområde både i og uden for skoletid.

Deltagelsen i DGI’s forenings- og facilitetsudvikling vil fortsætte i 2012, hvor der planlagt et par fællesmøder. Et oplæg til ønskede nyindretninger for at honorere de igangværende aktiviteter ved hallen er udarbejdet og vil blive arbejdet videre med.

Jytte Bjørslev sluttede med tak til samarbejdende foreninger og til alle trænere, ledere, udvalg og bestyrelse for godt samarbejde.

Der lyttes eftertænksomt til indlæg under eventuelt

Øvrigt:

Kassereren Louise Bjørslev gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen godkendte.

Ved det efterfølgende valg lykkedes det ikke at få valgt en afløser for sekretær Lone Terkelsen, der ligesom suppleant Majbritt Jespersen ikke modtog genvalg. Fra forsamlingen blev der givet bestyrelsen bemyndigelse til at finde en afløser for sekretæren.

Bent Nielsen blev genvalgt som revisor med Tina Knak som suppleant.

De efterfølgende udvalgsberetninger viste, at det har været et aktivt år, med både videreførelse af det, som er godt i gang og nye projekter, bl.a. multibanen, spinning, volleyball, løb og motion.

Støtteforeningen for Ådum I&U afviklede generalforsamling forud for I&U. Der var genvalg til Lars Jensen og Mogens Jensen. Thomas Andersen og Øjvind Christensen blev valgt som revisorer. Tina Knak aflagde regnskabet til godkendelse.