Generalforsamling i Ådum Forsamlingshus

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus

Tirsdag den 22. februar kl.19.30.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Revideret regnskab til godkendelse samt fastlæggelse af medlemsindskud.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er Tove Andersen, Tove Christensen og Aase Hedevang.

5. Valg af revisor og suppleant.
På valg er Andreas Haahr og Erik Plauborg.

6. Indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest
tirsdag den 8. februar 2011.

7. Eventuelt


Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus
Afholder ordinær generalforsamling umiddelbart efter generalforsamling i Ådum forsamlingshus.

Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus.

På valg er Karin Sølvsten