Ådum Kraftvarmeværk AmbA

Hermed indkaldes til ordinærgeneralforsamling,

tirsdag den 30. oktober kl. 19,30 i Ådum Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til

godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder

fremlæggelse af investeringsplan, for det

kommende år.

6. Indkomne forslag fra andelshavere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Jørn Kristiansen og Torben S. Pedersen

8. Valg af revisionsfirma.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen