Generalforsamling i Aadum Dagligvarehandel og Aadum Købmand ApS

Den selvejende Institution AADUM DAGLIGVAREHANDEL
Afholder ordinær generalforsamling,

Tirsdag den 8. marts kl. 19,00 i Ådum Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden:

1. Beretning.

2. Revideret regnskab til godkendelse.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år.

På valg er:

Niels P. Olesen

Charlotte Pedersen

Ole Madsen

Svend Jensen

Knud Johst

Suppleanter er:

Aase Hedevang

Lone Bech

4. Valg af revisor og suppleanter

På valg er:

Karlo Eskildsen

Conni Kviesgaard

Suppleanter er:

Karl Stenhøj Hansen

Anders Jensen

5. Eventuelt.


Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i Aadum Købmand ApS

Tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 19.00 i Ådum forsamlingshus

1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6.  a) Valg af bestyrelse
På valg er:
Peter Andersen – modtager ikke genvalg
Dagmar Vestergaard – modtager ikke genvalg
b) Valg af første og anden suppleant
7. Valg af revisor