Vedtægter

Februar 2014

VEDTÆGTER FOR AADUM IDRÆTS- OG UNGDOMSFORENING

§ 1:

Foreningens navn er Aadum Idræts- og Ungdomsforening. Foreningen er en sammenslutning af Aadum Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening og Aadum Ungdomsforening. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2:

Der er foreningens formål at fremme det frie, folkelige foreningsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.

§ 3:

Foreningen tegnes af den siddende bestyrelse. Formanden + mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan underskrive på foreningens vegne.

§ 4:

Foreningen er tilknyttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger DGI. Håndbold og fodbold derudover også til Danmarks Idræts Forbund DIF.

§ 5:

Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen og dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§ 6:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden den 1. marts. Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen i de lokale blade. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE:
Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen + sup
  6. Valg til revisor og revisorsuppleant
  7. Beretning fra de eksisterende udvalg
  8. Eventuelt

Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede. Generalforsamlinger er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.

§7:

Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 14 år, eller forældre til aktive børn under 14 år. Valgbare er alle medlemmer som er fyldt 18 år, og forældre til aktive børn under 18 år.

§8:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet i bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§9:

Regnskabsåret går fra den 1.januar til den 31.december. Der vælges 2 revisor for 2 år ad gangen, en på valg hvert år. Revisorerne skal revidere regnskabet inden generalforsamlingen.

§10:

Foreningens bestyrelse består af 3 – 5 personer, som vælges for 2 år af gangen, der vælges formand, kasserer, sekretær + et til to medlem. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand og sekretær er på valg samme år. Suppleant sidder til næste generalforsamling.

Der nedsættes de nødvendige aktivitetsudvalg. Aktivitetsudvalgene består af 3 – 5 medlemmer og er selvsupplerende. Aktivitetsudvalgene kan til enhver tid nedsætte underudvalg.

§11:

Bestyrelsen indkalder aktivitetsudvalgene til møder mindst 2 gange om året. På det ene møde skal drøftes visioner og målsætninger for foreningen.
Bestyrelsen, i samarbejde med aktivitetsudvalgene, udarbejder hvert år et budget. Aktivitetsudvalgene er pligtige til at skrive referat over arbejdet i udvalgene, og sende det til formanden og sekretæren. Bestyrelsens medlemmer er berettiget til at overvære udvalgsmøderne. Udvalgene er i øvrigt bemyndiget til selv at træffe alle afgørelser vedrørende udvælgelse af ledere og instruktører m.v. til arbejdet i udvalgene, dog må omkostningsgodtgørelsen ikke overstige foreningens principbeslutning på området.

§12:

Bestyrelsen indkalder aktivitetsudvalgene til møder, mindst 2 gange om året. Det er mødepligt. Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige arbejdsudvalg, samt antage den fornødne hjælp til foreningens administration.

§13:

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor. I tilfælde af foreningens ophævelse afgør generalforsamlingen samtidig, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf i Aadum sogn.

Besluttet på generalforsamlingen den 6. februar 2014